AJÁNLÁSOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK AZ ÖNKÉNTESEKKEL KAPCSOLATOS JOGI KÉRDÉSEKBEN

 

 

 2002 január 23 és 26 között jogi szakértők nemzetközi csoportja gyűlt össze a varsói Stefan Batory Alapítványnál, hogy megvitassa az önkéntesekre és önkéntességre vonatkozó európai jogszabályokat és a helyes gyakorlatot (best practices). * E csoport jogszabály-változtatással és a helyes gyakorlattal kapcsolatos konszenzusos ajánlásai a következők:

 

I . AZ ÖNKÉNTES MEGHATÁROZÁSA

"Önkéntes az az egyén, aki más személynek vagy más személy javára szabad akaratából és ellenszolgáltatás nélkül szolgáltatást nyújt."

 

A.          "Egyén"

1.           Nem jogi személy vagy állami szerv.

 

 B.          "Szolgáltatást nyújt"

1. Nem árut vagy infrastruktúrát.

 

C.          "Más személynek vagy más személy javára"

1.            A szolgáltatást kapó vagy kedvezményezett lehet bármilyen természetes vagy jogi személy, állami szerv, a nagyközönség vagy akár a közérdek (pl.  környezetvédelmi tevékenység esetében).

a.         Az önkéntesség lehet egyoldalú vagy kétoldalú. Továbbá a kétoldalú önkéntes kapcsolatok lehetnek formálisak (pl. írásban rögzítettek) vagy informálisak.

b.         Az önkéntesek vagy az önkéntes tevékenységeket szervező személyek számára az önkéntességgel foglalkozó jogszabályokban meghatározott külön jogi védelem vagy előny korlátozható (1) a formális önkéntesi kapcsolat keretein belül nyújtott szolgáltatásokra, (2) bizonyos fajta kedvezményezetteknek (pl. állami szerveknek vagy nonprofit szervezeteknek) nyújtott szolgáltatásokra, (3) illetve közhasznú szolgáltatásokra.

2.         A családjának vagy saját szervezete tagjának szolgáltatásokat nyújtó egyén általában nem tekintendő önkéntesnek e szolgáltatások következtében, sem az önkéntesekre vonatkozó jog szemében, sem helyes gyakorlatként.

a.         Az a családtag vagy szervezeti tag, aki harmadik személynek nyújt szolgáltatást, azonban önkéntesnek tekinthető.

b.         Az egyén önkéntesi státuszát nem befolyásolhatja az, hogy olyan emberek csoportjának ad szolgáltatást, akik között családja egy vagy több tagja is megtalálható, vagy olyan szervezetnek, amelynek tagja, ameddig nem tesz különbséget ezek előnyére.

c.         Az, hogy egy személy családtagjának széleskörű segítséget vagy ápolást nyújt, és ezért nem lehet "önkéntes" a szó hétköznapi vagy technikai értelmében, nem lehet indoka az ilyen szolgáltatásokat nyújtó személyeknek járó állami kedvezmények megtagadásának.

 

D.          "Szabad akaratából"

1.           Nem kötelességből vagy kényszerből.

2.           Nem törvényi előírás alapján.

 

E.                 "Ellenszolgáltatás nélkül"

            1.   A méltányos kiadások fizetését vagy visszatérítését sem az önkéntesekre vonatkozó törvényekben, sem a helyes gyakorlatra vonatkozó iránymutatásokban nem szabad ellenszolgáltatásnak tekinteni.

 

 

II. AJÁNLÁSOK

 

A.          Jelenleg számos európai ország jogrendszere vagy akadályozza az önkénteseket és az önkéntességet, vagy elmulasztja azok bátorítását és támogatását. A csoport határozottan ajánlja, hogy minden ország gondosan tekintse át jogrendszerét, és módosítsa azt úgy, hogy az akadályok elgördüljenek, és az önkéntességet támogató és védelmező jogi környezet jöjjön létre.

 

 B.          A jogi státusz elismerése -- Polgári Törvénykönyv

1.         Jelenleg sok jogrendszer nem ismeri, vagy nem teszi lehetővé az önkéntesi jogviszonyt.

a.         Például a Munka Törvénykönyve úgy rendelkezhet, hogy minden személynek, aki egy másik által kért szolgáltatást nyújt, "minimálbért" kell kapnia.

2.         Tisztán le kellene fektetni, hogy a törvény megengedi az önkéntességet, és hogy az nem munkaviszony.

3.         Az önkéntesség a fent, a Definícióban kifejtettek mellett a következő lényegi tulajdonságokkal rendelkezik:

a.         Meg kell engedni, hogy az önkéntesek minden, törvény által lehetővé tett szolgáltatást nyújthassanak.

b.         Annak, hogy az önkéntesség nem hoz létre munkaviszonyt, egyenes következménye, hogy általában nem alkalmazható rá a Munka Törvénykönyve.

(I)        Különösen az jegyzendő meg, hogy a bona fide (jóhiszemű, valódi) önkéntesek mentesülnek minden egyébként érvényes, az alkalmazottak minimálbérére vonatkozó kötelezettség alól.

c.         Az önkéntes szolgáltatásokat szervezheti (1) nonprofit szervezet, (2) állami szerv, (3) profitorientált szervezet vagy (4) természetes személy.

d.  Az önkéntes szolgáltatások szervezőjét a továbbiakban "Szervezetnek" hívjuk.      

4.         A formális vagy informális kétoldalú önkéntesi viszony esetében a Szervezettől meg kell követelni, hogy amilyen hamar csak ésszerűen lehetséges, tájékoztassa az önkéntest törvényes jogairól, az önkéntes viszonyból adódó kockázatokról, terhekről, lehetőségekről és előnyökről ideértve a Szervezet által viselt terheket és nyújtott előnyöket.

 a.   A tájékoztatást írásban kell adni, ideértve az e-mailt és a faliújság-hirdetéseket.

 b.   Meg kell engedni a Szervezetnek, hogy az önkéntestől az önkéntes szolgáltatás nyújtásának feltételeként a tájékoztatási nyilatkozat aláírását és visszaadását követelje.

 c.   Nem szabad megkövetelni a tájékoztatást az egyoldalú vagy alkalmankénti, vagy de minimus kétoldalú önkéntes szolgáltatásokkal kapcsolatban.       

5.         A törvénynek -- lehetőleg a Polgári Törvénykönyvben -- lehetővé kell tennie az önkéntes és a Szervezet közti szerződéses kapcsolatot.

a.         Lehetővé kell tenni, hogy az önkéntes és a Szervezet bármilyen törvényes feltételt vagy körülményt lefektessen, ha abban kölcsönösen megegyeznek, így a méltányos költségtérítést, a nyitvatartási időt, az infrastruktúra (pl. iroda, íróasztal, számítógépek) használatát, a magánjogok tiszteletét, a felelősség és biztosítás kérdését és a nyújtott szolgáltatásokról szóló igazoláshoz vagy ajánlólevélhez való jogot.

6.         A formális, kétoldalú, szerződéses önkéntesi kapcsolatok jogi elismerésének nem szabad -- sem törvényes előírásként, sem helyes gyakorlatként -- megakadályoznia, korlátoznia vagy hátráltatnia a szerződésbe nem foglalt, informális, kétoldalú vagy spontán, egyoldalú önkéntességet.

 

C.        Egyes munkajogi előírások alkalmazása

1.           Biztonsági szabványok

            a.   Az önkéntesek tekintetében úgy kell kezelni a Szervezetet, mint amely megfelel a Munka Törvénykönyve munkahelyi biztonságra és foglalkozási kockázatokra vonatkozó előírásainak, feltéve, hogy megfelelő tájékoztatást adott, és minden tőle telhetőt megtett, hogy megfeleljen az előírásoknak.

2.         Kiskorúak önkéntessége

a.            Általában nem szabad törvényesen tiltani a kiskorúak önkéntességét.

b.           Helyes gyakorlatként a kiskorúakat bátorítani kell a közhasznú célokat szolgáló önkéntességre.

c.           Az általános jogi szabályoknak megfelelően szülői hozzájárulást kell kérni.

d.          A kiskorúak védelméről szóló nemzetközi egyezményekkel összhangban lévő nemzeti törvényeknek kell meghatározniuk, hogy gyerekek milyen feltételek mellett lehetnek önkéntesek.

 

3.         Antidiszkriminációs védelem

a.         Az önkénteseket ugyanolyan feltételekkel kell antidiszkriminációs jogi védelemben részesíteni, mint a munkavállalókat.

4.         Munkanélküli ellátás

a.         Az önkéntes szolgáltatás nyújtása általában nem zárhatja ki a személyt a munkanélküli ellátásból, de egyes esetekben külön intézkedésekre lehet szükség a visszaélések megakadályozására.

b.         A bona fide, közcélokat szolgáló önkéntesség azonban sosem lehet alapja a munkanélküli ellátás megtagadásának.

 

D.          Társadalombiztosítás

1.           Az országoknak meg kellene fontolniuk olyan törvények elfogadását, amely engedi és bátorítja a Szervezeteket, hogy hosszú távú önkénteseiknek saját költségükre juttatásokat, így egészségügyi és nyugdíjjuttatásokat adjanak.

a.         Az ilyen juttatásokat nem szabad egyidejűleg megadóztatni, és azok nem lehetnek hatással az illető önkéntesi státuszára.

2.           Az országoknak meg kellene fontolniuk olyan törvények bevezetését, amelyek a teljes munkaidőben és hosszú távon közhasznú tevékenységeket végző önkénteseket bevonják az államilag finanszírozott társadalombiztosítási (vagyis egészség- és nyugdíjbiztosítási) rendszerbe.

3.           A Szervezeteknek tisztában kell lenniük azzal, hogy külön jogszabály hiányában az önkéntes egészségügyi, nyugdíj-, baleset- vagy egyéb juttatások -- akár biztosítás formájában, akár máshogy adják --, ellenszolgáltatásnak tekinthetők, amivel megfoszthatják a személyt önkéntesi státuszától, és adóztatásnak vethetik alá.

 

E.          Felelősség

1.           A szerződésen kívüli károkozás és a szerződéses felelősség munkavállalókra vonatkozó szabályait általában a Szervezetekre és az önkéntesekre is alkalmazni kell.

a.         A Szervezet -- az ország törvényeitől függően -- felelős lehet a harmadik személyek felé azokért a szerződésen kívül, hanyagságból okozott károkért, amelyeket az önkéntesek önkéntes tevékenységük során okoztak.

b.         A Szervezet -- az ország törvényeitől függően -- felelősségre vonható, ha elmulasztotta megfelelően felügyelni az önkéntest, veszélyes környezetet biztosított az önkéntes tevékenységhez, vagy nem kellő gondossággal tartotta vagy felügyelte az önkéntest.

c.           Megjegyzendő, hogy külön jogi szabályozás hiányában az önkéntesek felelősek minden általuk elkövetett szerződésen kívüli károkozásért.

 

F.           Adózás

1.         Az adózás általános szabályait kell alkalmazni annak eldöntésére, hogy az önkéntes megadóztatható-e bármilyen, a szolgálatával kapcsolatban kapott pénz vagy más értékkel bíró dolog esetében.

a.         Az önkéntest nem szabad megadóztatni, amikor az önkéntes szolgáltatással kapcsolatos méltányos kiadásait a Szervezet megfizeti vagy visszatéríti.

2.         Az adózás általános szabályainak megfelelően, az egyén a jövedelemadóról szóló törvények értelmében nem jogosult adókedvezményre az önkéntesként nyújtott szolgáltatásai értéke után.

3.         Hasonlóképpen a Szervezet nem kötelezhető arra, hogy az önkéntes szolgáltatásainak értékét bevételként könyvelje el.

4.         Az ingyenes szolgáltatások nem képeznek ÁFA alapot.

 

G. Nemzetközi önkéntesek

1.         Az országoknak meg kellene fontolniuk a nemzetközi önkéntességet támogató programok kiterjesztését, fejlesztését vagy indítását, ideértve a kiadások és zsebpénzt fizetését ösztönző szabályokat.

 

 

* Ezt a találkozót az International Center for Not-for-Profit Law és a Stefan Batory Alapítvány szponzorálta. A találkozó anyagi fedezetét a United States Agency for International Development EDG-A-00-01-00002-00 számú nagylelkű adománya és a Stefan Batory Alapítvány nyújtotta. Az itt kifejtett vélemények nem feltétlenül tükrözik sem a United States Agency for International Development, sem Center for Not-for-Profit Law, sem a Stefan Batory Alapítvány nézeteit.