Az önkéntesnek kiállítható-e kiküldetési rendelvény?

 

Kérdés:

Az önkéntesnek kiállítható-e kiküldetési rendelvény, ha pl. a „munkahelyére” autóval jár be, vagy csak akkor, ha kiküldetésre megy a munkájával kapcsolatban? Vagy bejárni csak bérlettel, vagy jeggyel lehet?

 

Válasz:

A kiküldetési rendelvény az önkéntes saját személygépkocsijának a használata kapcsán merül fel, amikor a Köt. kimondja, hogy nem minősül ellenszolgáltatásnak, ha a fogadó szervezet az érdekében használat kocsi után az önkéntesnek – a kiküldetési rendelvényre vonatkozó szabályok betartása mellett - olyan összeget fizet meg bizonylat nélkül, mint ami az Szja. törvény szerint igazolás nélkül elszámolható.

(3) Nem minősül ellenszolgáltatásnak a fogadó szervezet általb) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásnak, szállásnak, étkezésnek az önkéntes részére történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az önkéntes részére történő megtérítése, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) kiküldetési rendelvényre vonatkozó szabályai megfelelő alkalmazásával - az önkéntes részére kiküldetési rendelvény alapján a saját személygépkocsi fogadó szervezet érdekében történő használatára tekintettel kifizetett azon összeg, amely nem haladja meg a saját személygépkocsi munkáltató érdekében történő használatára tekintettel bizonylat nélkül elszámolható költségtérítésként kifizethető összegének [Szja. tv. 3. számú melléklet II. Igazolás nélkül elszámolható költségek fejezete 6. pont] nagyságát,

3. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhezAz összevont adóalap megállapításához elszámolható költségekrőlII. Igazolás nélkül elszámolható költségek

6. a munkáltató által a magánszemélynek a saját személygépkocsi használata miatt fizetett költségtérítés összegéből a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az APEH által közzétett üzemanyagár, valamint 9 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség alapulvételével kifizetett összeg;

A kiküldetési rendelvényre az alábbi szabályok vonatkoznak, amit esetünkben az önkéntes és a fogadó szervezet vonatkozásában kell értelmezni azért, mert a Köt. kifejezetten utalt erre a szabályra.

Szja. 25. § (5) A (2) bekezdés c) pontjában említett kiküldetési rendelvény a munkáltató által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, az élelmezési költségtérítést, valamint ezen költségtérítés(ek) kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár stb.). A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a munkáltató, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi.

Az ÖTLET programmal kapcsolatban megfogalmazott azon kérdés, hogy az önkéntes a „munkába” járhat-e saját gépkocsival, amit a fogadó szervezet megtérít, vagy csak bérletet, illetve jegyet lehet téríteni, nehéz válaszolni.

A válaszhoz a Köt. 3.§ (3) bekezdés b. pontját kell szintén megnézni.Eszerint utazási költség akkor téríthető, ha az az önkéntes tevékenység ellátásához szükséges. A törvény indokolása ezt még azzal egészíti ki, hogy, „ha az a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges, vagyis, hogy nélkülük az önkéntes tevékenységet nem, vagy komoly nehézségek árán lehetne ellátni.” Így álláspontom szerint, az utazási költség megtérítése nem minősül ellenszolgáltatásnak, ha e-nélkül az önkéntes csak nagy nehézség árán tudna eljutni a tevékenység végzésének helyére.Abban az esetben, ha az önkéntes megveszi a bérletet a fogadó szervezet nevére, amit a szervezet megtérít a részére, szintén nem beszélhetünk ellenszolgáltatásról, így ennek szintén nincsen semmilyen járulék vonzata.

Saját gépkocsi használat költségét pedig a kiküldetési rendelvényre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával lehet megtéríteni. Tekintettel arra, hogy a kiküldetési rendelvény meghatározásánál szerepel, hogy annak tartalmaznia kell a hivatali, üzleti utazás célját (ami esetünkben a megfelelő alkalmazással úgy értendő, hogy a fogadó szervezet érdekében tett utazás célját), a „munkába” járáshoz álláspontom szerint ez nem alkalmazható.