Cseh önkéntes törvény 

 

 A 2002 április 24-iki 198-as számú, egyes  jogszabályokat módosító törvény az Önkéntes Szolgáltatásokról (Önkéntes Szolgáltatások Törvénye)*

 

A Parlament a Cseh Köztársaság következő törvényét fogadta el:

 

ELSŐ RÉSZ

 ÖNKÉNTES SZOLGÁLTATÁSOK

 

1. cikkely

A törvény tárgya

(1)   Jelen törvény azokat a feltételeket fekteti le, melyek alapján az Állam támogatja az e törvényben foglaltaknak megfelelő, önkéntesek által juttatás igénye nélkül teljesített önkéntes szolgáltatásokat.

(2)   Jelen törvény nem vonatkozik

a)     különleges jogi szabályozás alá eső tevékenységekre, még ha megfelelnek is a jelen törvényben kikötött önkéntes szolgáltatások jellemzőinek;

b)     olyan tevékenységekre, melyek nem felelnek meg a jelen törvényben kikötött önkéntes szolgáltatások jellemzőinek, még ha azokat önkéntesek teljesítik is.

 

Értelmező rendelkezések

2. cikkely

(1)   Önkéntes szolgáltatásnak nevezzük az olyan tevékenységet, amely során az önkéntes

a)     szabadidejében segítséget nyújt a munkanélkülieknek, szociálisan gyenge helyzetben levőknek, ill. egészségileg hátrányos helyzetűeknek, időseknek, nemzeti kisebbségek tagjainak, bevándorlóknak, börtönbüntetésüket letöltött személyeknek, kábítószerfüggőknek, a családon belüli erőszak áldozatainak, valamint gyermekeknek, fiataloknak és családoknak;

b)     segítséget nyújt természeti, környezeti vagy humanitárius katasztrófák során, a környezet védelme és javítása, kulturális örökségvédelem, az a) pontban foglaltak számára szervezett kulturális jótékonysági események, illetve adománygyűjtés szervezése során, vagy;

c)     segítséget nyújt fejlesztési programok megvalósításában nemzetközi szervezetek és intézmények így  a nemzetközi nem-kormányzati szervezetek,  működésének, projektjeinek és programjainak keretében.

(2)   Az 1. bekezdésben leírt önkéntes szolgáltatást nem képezhet személyes érdekek kielégítésére szolgáló tevékenység, vagy olyan tevékenység, melyeket vállalkozói vagy más profitnövelő tevékenység, illetve alkalmazotti, szolgáltatói vagy tagsági szerződés keretében hajtanak végre.

(3)   Természetének megfelelően az önkéntes szolgáltatások vagy rövidtávúak, vagy hosszútávúak, ha három hónapot meghaladóan teljesíttetnek.

 

3. cikkely

(1)   Önkéntes olyan természetes személy lehet, aki

a)     betöltötte 15. életévét, amennyiben az önkéntes szolgáltatást a Cseh Köztársaság területén teljesítik;

b)      betöltötte a 18. életévét, amennyiben az önkéntes szolgáltatást külföldön teljesítik,

s aki szabadon úgy döntött, hogy képességei, tudása, és tulajdonságai alapján önkéntesi munkát akar végezni. 

(2)   Az önkéntes a megbízó szervezettel kötött szerződés[1] alapján teljesít önkéntes szolgáltatást; hosszútávú vagy külföldön teljesítendő önkéntes szolgáltatások esetén e szerződést írásba kell foglalni.

(3)   Ha egy természetes személy valamilyen alkalmazotti, szolgáltatói vagy tagsági szerződés tagja, illetve ha tanuló, akkor önkéntes szolgáltatásokat  az alkalmazotti, szolgáltatói vagy tagsági szerződésen, illetve iskoláztatásán vagy tanulmányain kívül teljesít.

(4)   A hadseregen belüli szolgálat vagy alternatív polgári szolgálat teljesítése akadályt képez önkéntes szolgáltatások teljesítésében.

 

4. cikkely

(1)   E törvény értelmében a megbízó hatóság olyan, a Cseh Köztársaság területén székelő jogi személy, amely önkénteseket választ ki, regisztrál, és készít föl önkéntes szolgáltatások teljesítésére, és amely az önkéntesekkel szerződést köt, azzal a feltétellel, hogy akkreditációhoz jutott. (6. cikkely)

(2)   E törvény értelmében az elfogadó szervezet olyan személy, amelynek szükségleteire önkéntes szolgáltatásokat teljesítenek, aki a megbízó szervezettel megállapodás megkötésére képes, s e megállapodás értelmében kötelezettségeit fenntartja.

(3)   A megbízó hatóság, az elfogadó szervezetekkel való szerződéskötés mellett, önkéntesekkel saját javára szerződést köthet önkéntesi szolgáltatásokról. Ennek az a feltétele, hogy az elfogadó szervezetekkel és az önkéntesekkel kötött szerződések tárgya ugyanolyan típusú önkéntes szolgáltatás legyen, és hogy az önkéntes ne legyen a megbízó szervezet tagja, és semmiféle jogi viszonyban ne álljon vele. Ilyen esetekben az önkéntesek és a szervezet közti kapcsolatot, amely javára az önkéntes szolgáltatásokat teljesítik, megfelelő módon szabályozzák a megbízó és elfogadó szervezetek jogairól és kötelességeiről szóló rendelkezések és az önkéntesek jogairól és kötelezettségeiről szóló rendelkezések.

 

Szerződések

5. cikkely

(1)   Rövidtávú önkéntes szolgáltatás teljesítésénél (abban az esetben, ha a szolgáltatást nem külföldön teljesítik) az önkéntesnek és a megbízó szervezetnek meg kell egyezni legalább az önkéntes szolgáltatás helyében, tárgyában és időtartamában, és, a szolgáltatások természetének megfelelően, a munkavégzéshez ill. -védelemhez szükséges eszközöket az önkéntes rendelkezésére kell bocsátani, vagy be kell nyújtani három hónapnál nem régebbi rendőrségi igazolást vagy három hónapnál nem régebbi egészségügyi igazolást (2. pont, b) alpontjának, 3. pontja.).

(2)   Az önkéntes és a megbízó szervezet közti, hosszútávú vagy rövidtávú külföldi önkéntes szolgáltatásokról szóló szerződésnek minden esetben tartalmaznia kell:

a)      az önkéntes nevét, vezetéknevét, állandó lakcímét és a megbízó szervezet nevét és címét;

b)      a következőkről szóló megállapodást:

1.      a megbízó szervezet által szervezett felkészítő képzésen való részvétel; a felkészítő képzésnek (az önkéntes szolgáltatások természetének megfelelően) tartalmaznia kell az önkéntes egészségét vagy életét esetlegesen veszélyeztető, az önkéntesi munkával kapcsolatos lehetséges kockázatokról szóló információ biztosítását;

2.      három hónapnál nem régebbi rendőrségi igazolás biztosítása, és egy írásos nyilatkozat arról, hogy a megállapodás időpontjában az önkéntes ellen nem folyik büntetőeljárás (az önkéntes szolgáltatások természetének megfelelően);

3.      olyan három hónapnál nem régebbi egészségügyi igazolás benyújtása (az önkéntes szolgáltatás természetének megfelelően), amelyben orvos, miután megvizsgálta az önkéntest, részletezi, hogy az önkéntes milyen munkákat nem tud teljesíteni egészségi állapota miatt;

4.      olyan bizonyítvány benyújtása (az önkéntes szolgáltatás természetének megfelelően), amely igazolja, hogy az önkéntest tájékoztatták fertőző betegségekről és malária elleni védekezésről, amennyiben az önkéntes szolgátatás teljesítésének helyszínének körülményei ezt megkívánják;

az önkéntes szolgáltatásban való részvétel feltételeit illetően,

c)      meghatározott önkéntesi program vagy projekt keretein belül az önkéntes szolgáltatások teljesítésének helyszínét, tárgyát és időtartamát;

d)      az önkéntesnek juttatandó szállás és étkezés biztosításának módját;

e)      az önkéntes kötelezettségét arra nézvést, hogy amennyiben különleges figyelmet érdemlő okok  (alapos indok) nélkül idő előtt abbahagyja önkéntési szolgáltatásai teljesítését, a megbízó szervezet által kiutalt költségek arányos  részét visszaadja;

f)        az önkéntes szolgáltatások természetének megfelelő megállapodást az önkéntesnek a meghatározott önkéntesi programban vagy projektben való részvételére való felkészítésével kapcsolatos költségek megtérítéséről, a külföldi tevékenységek helyére és onnan vissza történő utazással kapcsolatos költségek megtérítéséről, a tevékenységek helyszínén az önkéntes napi költségeit fedező zsebpénzről (napidíjról), a munka- és személyes védelmi eszközök biztosításáról;

g)      az önkéntesi szolgáltatások természetének megfelelően, a munkaórák és pihenő időszakok rendszerét, az eltávozás kérésének feltételeit, és azokat az okokat melyek esetén az önkéntes szolgáltatás teljesítése idő előtt abbahagyható.

(3)   Az önkéntes és a megbízó szervezet közti, hosszútávú önkéntes szolgáltatások teljesítéséről szóló szerződés tartalmazhat még olyan rendelkezést, mely kiköti, hogy a teljesítés megkezdése előtt az önkéntes, amennyiben megfelel a különjogszabályban meghatározott jogi rendelkezések[2] szerinti követelményeknek, vetesse magát nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba, és hogy a megbízó szervezet fizesse ki az önkéntes nyugdíjbiztosítási járulékát, azt legalább a minimálszint alapján[3] állapítva meg, amennyiben a hosszútávú önkéntes szolgáltatás teljesítése meghaladja az átlag heti húsz órát.

(4)   Az önkéntest önkéntes szolgáltatások teljesítéséért nem illeti díjazás.

(5)   A munkaidőről, pihenőidőről, eltávozási feltételekről, munkahelyi biztonságról szóló megállapodásban a vontakozó munkajogi  rendelkezéseket kell alkalmazni, és a zsebpénz (napidíj) megállapításánál a kiküldetésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni.

 

A megbízó szervezet

6. cikkely

(1)   A megbízó szervezetet a Belügyminisztérium (a továbbiakban: a Minisztérium) akkreditálja. A Minisztérium a Külügyminisztérium, az Oktatási, Ifjúsági és Sportminisztérium, a Belügyminisztérium, a Munkaügyi és Szociális Minisztérium, a Környezetvédelmi Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, a Kulturális Minisztérium, a Pénzügyminisztérium és a Civil Nonprofit Szervezetek Állami Tanácsának küldötteiből álló Akkreditációs Bizottság indítványa alapján nyújt akkreditációt; az Akkreditációs Bizottság a kormány egyik tanácsadó testülete.

(2)   A Minisztérium az 1. pont értelmében akkor nyújt akkreditációt civil egyesületnek, közhasznú társaságnak, egyháznak vagy vallási szervezetnek, illetve az egyház vagy vallási szervezet jogi személyének, ha az igazolni tudja, hogy szervezeteinek, alkalmazottainak vagy tagjainak, konkrét projektjeinek vagy önkéntes szolgáltatásokra alapuló programjainak és pénzügyi kompetenciájának szakmai összetétele alapján képes önkéntes szolgáltatásokra alapuló projektek megtervezésére és lebonyolítására, és más, jelen törvényben lefektetett kötelezettségek teljesítésére. Az akkreditáció három évre szól.

(3)   A Minisztérium listát vezet azokról a megbízó szervezetekről, melyek akkreditációt kaptak. Ez a lista nyilvános, és elektronikus úton hozzáférhető. A lista ezen kívül megnevezi a megbízói szervezetek által kínált önkéntes szolgáltatások egyes típusait és a szolgáltatási ágazatokat.

 

7. cikkely

(1)   Az önkéntes önkéntes szolgáltatások teljesítésére való kiküldése előtt a megbízó szervezet köteles az önkéntes részére anyagi kár vagy egészségkárosodás esetére biztosítást kötni (függetlenül attól, hogy a kárt ő vagy más cselekvő okozza). Az önkéntes csak a szándékos károkozásért felelős.

(2)   Az önkéntes önkéntes szolgáltatások külföldön történő teljesítésére való kiküldése előtt a megbízó szervezet köteles az önkéntes részére a teljesítendő önkéntes szolgáltatás természetének és annak az országnak vagy területnek megfelelő egészségügyi biztosítást kötni, ahol az önkéntes szolgáltatást teljesítik.

(3)   Amennyiben az önkéntes szolgáltatásokat az önkéntes állandó lakhelyén kívül kell teljesíteni, a megbízó szervezet köteles az önkéntesnek megfelelő és egészségi kockázatoktól mentes szállást biztosítani az önkéntes szolgáltatás természetének és az önkéntes szolgáltatás lebonyolításának megfelelően (a szolgáltatások természetének megfelelően) olyan feltételek mellett, melyek az önkéntes életét vagy egészségét nem veszélyeztetik.

(4)   A megbízó szervezet olyan önkéntessel, aki a szerződés létrejötte idején még nem töltötte be 18. életévét, csak az önkéntes jogi képviselőjének írásos hozzájárulásának közjegyzői hitelesítésével, vagy a jogi képviselő hozzájárulásának a megbízó szervezetnél történő iktatott nyilvántartásba  vételével köthet az 5. cikkely alapján szerződést.

(5)   Amennyiben az önkéntes nem töltötte be 18. életévét, nem jöhet létre megállapodás olyan önkéntes szolgáltatások teljesítéséről, amelyek nem felelnek meg az önkéntes korának anatómiai, fiziológiai és pszichológiai sajátosságainak, vagy olyan szolgáltatásokról, melyek nagyobb balesetveszéllyel vagy más egészségi kár kockázatával járnak; az ilyen korú önkéntes önkéntes szolgáltatás teljesítésére külföldre nem küldhető.

(6)   Az önkéntesi szerződés megkötésére kiválasztott önkéntesek kiválasztásánál a megbízó szervezetnek az egyenlő elbánás elvét kell alkalmaznia, kivéve olyan esetben, amikor önkéntes szolgáltatások természete ezt nem teszi lehetővé.

 

8. cikkely

(1)   Az önkéntes kiküldése előtt a megbízó szervezetnek írásos szerződést kell kötnie az elfogadó szervezettel, amely részletezi az önkéntes szolgáltatás teljesítésének feltételeit (számításba véve az elfogadó szervezettel kölcsönös megállapodás tárgyául szolgáló adott program vagy az önkéntes szolgáltatásra alapuló projekt természetét), az önkéntes szolgáltatások tárgyát és időtartamát, a szállás és étkezés fajtáját, a munkaeszközök és személyes védelmi eszközök felszerelését, az önkéntes szolgáltatásoknak a megbízó szervezet általi felügyeletét, melynek célja a a szerződés követésének felügyelete, és az önkéntesek értékelése. A megbízó és az elfogadó szervezetek közti ilyen szerződésnek arról is rendelkeznie kell, hogy az elfogadó szervezetet kötelezze arra, hogy a megbízó szervezet figyelmét felhívja azokra a kockázati tényezőkre, melyek veszélyeztethetik az önkéntesek életét vagy egészségét az önkéntes szolgáltatások teljesítése alatt, valamint arról, hogy azonnali intézkedésekre kötelezzen ezen kockázati tényezők kiküszöbölésére vagy (amennyiben ez nem lehetséges) csökkentésére.

(2)   A megbízó szervezet nem köthet megállapodást elfogadó szervezettel vállalkozási természetű tevékenységekről vagy olyan tevékenységekről, amelyek egyébként az elfogadó szervezet alkalmazottai vagy tagjai által ellátott munkát helyettesítenének, vagy olyan tevékenységekről, amelyeket az elfogadó szervezet számára annak rendes üzletmenetében  más személyek végeznek el.

(3)   A megbízó szervezetek tevékenységükről megfelelő formában éves beszámolót kötelesek kiadni, legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-ig.

 

9. cikkely

(1)   Amennyiben a Minisztérium tudomást szerez arról, hogy egy akkreditált megbízó szervezet már nem teljesíti az akkreditáció kiadásának jelen törvényben kikötött feltételeit (5. cikkely, 2. pont), vagy hogy a Minisztérium szabályszerű figyelmeztetése után továbbra sem tesz eleget a jelen törvényben kikötött feltételeknek, akkor a szervezet akkreditációját visszavonják miután az Akkreditációs Bizottság az ügyet megtárgyalta. A Minisztériumbiztosítja, hogy a megkötött szerződésekből fakadó kötelezettségek elvégzését semmi nem befolyásolja.

(2)   Amennyiben egy önkéntes szerződést kötött egy megbízó szervezettel, és ez a megbízó szervezet megszűnik, akkor a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek átszállnak a szervezet jogutódjára, ha nincs ilyen jogutód, akkor az államra. Ekkor a Minisztérium minden felesleges haladék nélkül átruházza ezeket a jogokat és kötelezettségeket egy másik, megfelelő megbízó szervezetre.

(3)   A Minisztérium jogosult, saját maga vagy más kezdeményezésére, ellenőrizni, hogy a megbízó szervezet megfelel-e a jelen törvényben kikötött feltételeknek; a Minisztérium tevékenységeit ekkor az Államigazgatási Törvény szabja meg.

 

10. cikkely

Az önkéntes szolgáltatások állam és területi önkormányzati egységek általi igénybe vétele

Állami hatóságok, az állam szervezeti egységei és a területi önkormányzati egységek adminisztratív szervei igénybe vehetnek önkéntes szolgáltatásokat törvényes hatáskörükön  belül a 2. cikkelyben kikötött célokra; ilyen esetekben státuszuk megegyezik az elfogadó szervezetével a jelen törvény kikötéseinek megfelelően. Ezen kívül, főként külföldön történő önkéntes szolgáltatások szervezése közben, (térítésmentesen) közvetíthetik a Cseh Köztársaság területén székelő megbízó szervezetek és az elfogadó szervezetek közti megállapodás megkötését.

 

11. cikkely

Anyagi támogatás

(1)   A Minisztérium a megbízó szervezetnek a következő célokra juttathat anyagi támogatást:

a)      biztosítási költségekre a megbízó szervezet által a 7. cikkely 1. pontjának megfelelően kötött biztosítási szerződés alapján;

b)      az önkéntesek számontartásából, önkéntes szolgáltatásaik teljesítésére való felkészítésükből és önkéntes szolgáltatásaik teljesítésnek megszervezéséből adódó költségek egy részére

c)      az 5. cikkely 3. pontja alapján az önkéntes számára juttatandó nyugdíjbiztosítási járulék kifizetésére, mely járulék legalább a minimálszint alapján[4] lett megállapítva, amennyiben a hosszútávú önkéntes szolgáltatás teljesítése meghaladja az átlag heti húsz órát.

(2)   Egy naptári év alatt az 1 pont szerinti anyagi támogatásokat előzetesen továbbítják a megbízó szervezeteknek, és a naptári év végén a megbízó szervezetek az alapján számolnak el a támogatásokról, hogy mennyi valós kiadásuk volt, hány önkéntest küldtek ki önkéntes szolgáltatások teljesítésére és mekkora valós összeget költöttek nyugdíjbizosítási járulék kifizetésére az 1/c. pontnak megfelelően. A megbízói szervezetek a Minisztérium rendelkezésére bocsájtják (annak kérésére) az anyagi támogatások és előlegek kiszámításához szükséges információkat.

(3)   Egy naptári év alatt az 1. pontnak megfelelő anyagi támogatásokat nem nyújtanak azoknak a szervezeteknek, amelyek elfogadó szervezetektől kifizetéshez vagy más pénzügyileg mérhető előnyökhöz jutottak vagy amelyek erről megállapodtak.

 

MÁSODIK RÉSZ

 

A Társadalombiztosítási Törvény módosítása

12. cikkely

Az 48/1997. sz. Társadalombiztosítási Törvény, mely módosít és megváltoztat egyes vonatkozó szabályozásokat, s amelyet módosít a 242/1997. sz. Tv., 127/1998. sz. Tv. és az 155/2000. sz. Tv., 7. cikkelyének 1. pontjában, az m) alpont utáni pontot vessző váltja föl, amely egy új, n) alpont következik, melynek szövege a következő:

„n) a Belügyminisztérium által akkreditált megbízó szervezettel kötött szerződés alapján hosszútávú önkéntes szolgáltatásokat teljesítő személyek, heti legalább 20 órában, amennyiben az önkéntes nem fizet biztosítási járulékot az 5. cikkely értelmében, vagy amennyiben az állam nem fedezi az önkéntes biztosításának fizetését a megelőző a)-m) alpontok szerint.”

 

HARMADIK RÉSZ

A Nyugdíjbiztosítási Törvény módosítása

13. cikkely

A 155/1995. sz., Nyugdíjbiztosítási Törvény, melyet módosít a 134/1997. sz. Tv., a 289/1997. sz. Tv., a 224/1999. sz. Tv., a 18/2000. sz. Tv., a 118/2000. sz. Tv., a 132/2000. sz. Tv., a 220/2000. sz. Tv., a 166/2001. sz. Tv., a 188/2001. sz. Tv. És a 353/2001. sz. Tv., a következőképpen módosul:

1.      A 6. cikkely 1. pontjában a c) alpont utáni pontot vessző váltja fel, és egy új, d) alpont következik (egy lábjegyzettel kiegészítve), melynek szövege a következő: „d) különleges jogi szabályozás6a) alá eső megbízó szervezettel kötött szerződés alapján hosszútávú önkéntes szolgáltatások teljesítése; a nyivántartási űrlap benyújtása előtti időtartamra, a biztosítás alatti részvétel az ezt a napot közvetlenül maximum 2 évig lehetséges.

6a)  az önkéntes szolgáltatásokról szóló,198/2002. sz. Tv, mely módosít egyes szabályozásokat (Önkéntes Szolgáltatások Törvénye)”

2.      A 6. cikkely 2. pontjában az első mondatot a következő mondat váltja fel: „A biztosítás résztvevői még a 18 életévüket betöltött személyek, amennyiben a biztosításban való részvételhez benyújtották a részvétel-nyivántartási űrlapot.”

3.      A 107. cikkely 4. pontját eltöröltük.

 

NEGYEDIK RÉSZ

A Munkáltatói Törvény módosítása

14. cikkely

Az 1/1991. sz. Munkáltatói Törvény, melyet módosít az 578/1991. sz. Tv. és a 160/1995. sz. Tv., 13. cikkelyének 2. pontjának g) alpontja után a pontot vessző váltja fel, és egy új, h) alpont következik, melynek szövege a következő:

„h) hosszútávú önkéntes szolgáltatások heti több, mint átlag húsz órában történő teljesítéséről, az önkéntes és a Belügyminisztérium által akkreditált megbízó szervezet által kötött szerződés alapján.”

 

ÖTÖDIK RÉSZ

A Személyi Jövedelemadóról szóló törvény módosítása

15. cikkely

 A jövedelemadóról szóló 586/1992 sz. Tv., melyet módosít a 35/1993 sz. Tv., a a 96/1993 sz. Tv., a a 157/1993 sz. Tv., a 196/1993 sz. Tv., a 323/1993 sz. Tv., a 42/1994 sz. Tv., a 85/1994 sz. Tv., a a 114/1994 sz. Tv., a 259/1994 sz. Tv., a 32/1995 sz. Tv., a 87/1995 sz. Tv., a 118/1995 sz. Tv., a 149/1995 sz. Tv., a 248/1995 sz. Tv., a 316/1996 sz. Tv., a 18/1997 sz. Tv., a  151/1997 sz. Tv., a 209/1997 sz. Tv., a 210/1997 sz. Tv., a 227/1997 sz. Tv., a 111/1998 sz. Tv., a 149/1998 sz. Tv., a 168/1998 sz. Tv., a 333/1998 sz. Tv., a 63/1999 sz. Tv., a 129/1999 sz. Tv., a 144/1999 sz. Tv., a 170/1999 sz. Tv., a 225/1999 sz. Tv., a 3/2000 sz. alatt kiadott Alkotmánybírósági Határozat, a 17/2000 sz. Tv., a 27/2000 sz. Tv., a 72/2000 sz. Tv., a 100/2000 sz. Tv., a  103/2000 sz. Tv., Act No 121/2000 sz. Tv., a 132/2000 sz. Tv., a 241/2000 sz. Tv., a 340/2000 sz. Tv., a 492/2000 sz. Tv., a 117/2001 sz. Tv., a 120/2001 sz. Tv., a 239/2001 sz. Tv., a 453/2001 sz. Tv., a 483/2001 sz. Tv., az  50/2002 sz. Tv., a 128/2002 sz. Tv. és a 210/2002 sz. Tv., a következőképpen módosul:

  1. A 4. cikkely 1. pontjának zi) alpontja utáni pontot vessző váltja fel, és egy új, zj) alpont következik (egy lábjegyzettel kiegészítve), melynek szövege a következő:

„különös jogi szabályozás alatt álló önkéntes szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos juttatások.4h)

4h) az önkéntes szolgáltatásokról szóló,198/2002. sz. Tv, mely módosít egyes szabályozásokat (Önkéntes Szolgáltatások Törvénye)”

  1. a 19. cikkely 1. pontjának zb) alpontja utáni pontot vessző váltja fel, és egy új, zc) alpont következik, melynek szövege a következő:

„zc) különös jogi szabályozás alatt álló önkéntes szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos jövedelem.”

 

HATODIK RÉSZ

Az örökségi adóról, ajándékok utáni adókról, és ingatlancsere utáni adókról szóló törvény módosítása

16. cikkely

A 357/1992. sz., örökségi adóról, ajándékok utáni adókról, és ingatlancsere utáni adókról szóló törvény, melyet módosít a117/2001. sz. Tv., 20. cikkelyének 15. pontjába a „célok” kifejezés után bekerül a következő kifejezés: a „különös jogi szabályozás13b alatt elvégzett önkéntes szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos térítésmentes tulajdongyarapodás”.

A 13b) sz. lábjegyzet szövege a következő:

13b) az önkéntes szolgáltatásokról szóló,198/2002. sz. Tv, mely módosít egyes szabályozásokat (Önkéntes Szolgáltatások Törvénye)”.

A jelenlegi 13b) sz. lábjegyzet száma 13c) lesz, beleértve a lábjegyzet-hivatkozást is.

 

HETEDIK RÉSZ

Hatályosság

17. cikkely

Jelen törvény 2003. január 1-én lép hatályba.

Klaus, Havel, Rychetský

 * Ez a forditás angol nyelvről történt a Nemzetközi Nonprofit Jogi Központ (ICNL) támogatásával.

  

 

[1] Polgári Törvénykönyv

[2] A 155/1995. sz., nyugdíjbiztosításról szóló törvény, melyet későbbi szabályozások módosítanak, 6. cikkelye 1. pontjának d) alpontja.

[3] A 589/1992. sz., társadalombiztosítási járulékok befizetéséről és az Állami Munkáltatói Irányelvhez való hozzájárulásról szóló törvény, melyet későbbi szabályozások módosítanak, 3., 5b és 16. cikkelye.

[4] A 589/1992. sz., társadalombiztosítási járulékok befizetéséről és az Állami Munkáltatói Irányelvhez való hozzájárulásról szóló törvény, melyet későbbi szabályozások módosítanak, 3., 5b és 16. cikkelye.