A szerződés hogy nézzen ki?

 

Kérdés:

A törvény szerződéshez köti az önkéntest jogviszonyt. A szerződés hogy nézzen ki? Bár támpontok megvannak adva, de összességében milyen formai követelményeknek kell megfelelni?

Válasz:

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény (Köt.) szerint valóban szerződést kell kötni az önkéntessel, ám annak írásba foglalása nem minden esetben kötelező.

A kötelező írásba foglalás eseteit a törvény az alábbiak szerint sorolja fel:

Ø      az önkéntes szerződést határozatlan időre vagy legalább tíz napra - tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes esetén legalább két napra - kötik,Ø      az önkéntes a törvény szerint ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatásban részesül,

Ø      az önkéntest engedélyköteles építési munkában való részvételre foglalkoztatják,

Ø      a közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön végzik,

Ø      az önkéntes az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam állampolgára, ide nem értve a menekültként vagy menedékesként elismert, bevándorolt, illetve letelepedett személyt, illetőleg az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárának egyeneságbeli rokonát és házastársát,

Ø      bármelyik fél azonnali hatályú felmondáshoz való jogát korlátozzák,

Ø      az önkéntes kéri.

Ettől függetlenül természetesen lehetőségük van akkor is írásba foglalni a szerződést, ha az a törvény alapján nem lenne kötelező.

Mintát küldeni nem tudok, de ha a formai és tartalmi követelmények nézzük, akkor javaslatom szerint az alábbiakat kellene figyelembe venni.

1. Formai követelmények:

A fogadó szervezet részéről a képviseletre jogosult írja alá a szerződést, az önkéntes részéről pedig, amennyiben nem teljesen cselekvőképes (kiskorú, vagy gondnokság alá helyezett nagykorú) a törvényes képviselő aláírása is szerepeljen az önkéntes aláírása mellett.

Javaslom, hogy a szerződést két tanúval (név és lakcím feltüntetésével) is írattassák alá.

2. Tartalmi követelményeket:

Ø      a közérdekű önkéntes tevékenység tartalma (mit fog csinálni az önkéntes),

Ø      a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét,

Ø      a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt (Mely napokon, mettől meddig tart a feladata, a munka alatt mennyi pihenőideje lesz az önkéntesnek. Itt figyelembe kell venni, hogy a törvény a kiskorúakra külön szabályokat állapít meg.),

Ø      a törvény szerint adható juttatásokat, amelyeket az önkéntesnek ténylegesen biztosítanak (állapodjanak meg abban, hogy a szervezet biztosítja ezeket, vagy megtéríti. Ha megtéríti, akkor arra is térjenek ki, hogy ez pontosan hogyan történik.)

Ø      mennyi időre kötik a szerződést (határozott vagy határozatlan időre)

Ø      a törvény szerint a szerződés alap esetben azonnali hatállyal felmondható, ám lehetőség van arra, hogy ezt bizonyos idejű felmondási időhöz kötik. Amennyiben ebben állapodnak meg, ezt is tartalmaznia kell a szerződésnek,

Emellett természetesen érdemes minden olyan kérdést a szerződésbe foglalni, amit lényegesnek tartanak a tevékenység ellátása során. Például azokat a szabályokat, amiket az önkéntesnek mindenképpen be kell tartania, vagy azt, hogy kivel tartja a kapcsolatot az önkéntes, kitől várhatja az „utasításokat” a feladata ellátása során.

Arra bíztatom, hogy ne ijedjenek meg attól, hogy szerződést kell írniuk. Nyugodtan használják azokat a szavakat, amiket egy szóbeli megállapodás megkötése alkalmával használnának, hiszen az írásbeli szerződés lényege, hogy a felek számára teljesen tiszta legyen – akár hónapok multával is – hogy az elején miben állapodtak meg.

Köt. 6. § (1) A közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony keretében végezhető, amely a fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel jön létre. Az önkéntes szerződésben meg kell határozni

a) a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát,

b) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét,

c) a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt,

d) azokat a 2. § (3) bekezdésének a)-h) pontja szerinti juttatásokat, amelyeket az önkéntesnek biztosítanak, és rendelkezni kell azokról az önkéntes szerződés megszűnésének esetére.

(3) Korlátozottan cselekvőképes személy önkéntes szerződést csak a törvényes képviselő beleegyezésével köthet.

(4) Kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatokat a törvényes képviselő teszi meg, de az önkéntes szerződés megkötéséhez és módosításához az önkéntes beleegyezése szükséges.

(5) Az önkéntes szerződést írásba kell foglalni, ha

a) az önkéntes szerződést határozatlan időre vagy legalább tíz napra - tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes esetén legalább két napra - kötik,

b) az önkéntes a 2. § (3) bekezdésének b)-h) pontja szerint juttatásban részesül,

c) az önkéntest engedélyköteles építési munkában való részvételre foglalkoztatják,

d) a közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön végzik,

e) az önkéntes az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam állampolgára, ide nem értve a menekültként vagy menedékesként elismert, bevándorolt, illetve letelepedett személyt, illetőleg az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárának egyeneságbeli rokonát és házastársát,

f) bármelyik fél azonnali hatályú felmondáshoz való jogát korlátozzák,

g) az önkéntes kéri,

h) ezt jogszabály elrendeli.

7. § (1) Az önkéntes szerződés megszűnik

a) az önkéntes halálával vagy cselekvőképtelenné válásával,

b) a fogadó szervezet jogutód nélküli megszűnésével, természetes személy esetén halálával,

c) a vállalt közérdekű önkéntes tevékenység teljesítésével,

d) a szerződésben meghatározott idő lejártával, feltétel bekövetkeztével,

e) közös megegyezéssel történő megszüntetéssel,

f) felmondással,

g) az önkéntesek foglalkoztatásának - a 13. § (3) bekezdése szerinti - megtiltásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésével.

(2) Az önkéntes szerződést - ha jogszabály vagy az önkéntes szerződés másként nem rendelkezik - bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja

(3) A korlátozottan cselekvőképes önkéntes az önkéntes szerződést a törvényes képviselője hozzájárulása nélkül is felmondhatja.

(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes, illetve törvényes képviselője azonnali hatályú felmondáshoz való joga az önkéntes szerződésben nem korlátozható.

10. § (1) Az önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt az önkéntes felróható magatartása okozta, - az önkéntes szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a fogadó szervezet az önkéntestől követelheti kárának megtérítését.