A törvény keretein belül végzett munka munkaviszonynak számít-e? 

 

Kérdés:

 Érdeklődnék, hogy a 2005. évi LXXXVIII. Törvény keretein belül végzett munka munkaviszonynak számít-e, illetve egy pályakezdő ilyen tevékenység gyakorlása után jogosult lesz-e START kártya igénylésre?

 

Válasz:

A közérdekű önkéntes tevékenység, mint önálló jogviszony bár természetesen sok hasonlóságot mutat a munkaviszonnyal, mégis teljesen más. A lényege, hogy az önkéntes ellenszolgáltatás nélkül végez munkát, mások javára, szabad elhatározásból, még a munkaviszony egyik lényeges eleme, hogy ellenszolgáltatásért, egyfajta gazdasági kényszerből végeznek az emberek munkát.

Mindezek alapján a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény alapján végzett önkéntes tevékenység nem minősül munkaviszonynak.

Köt. 2. § (1) Közérdekű önkéntes tevékenység a fogadó szervezetnél a 3. §-ban meghatározott tevékenységi körben ellenszolgáltatás nélkül végzett munka, kivéve, haa) a személy a tevékenységet maga vagy közeli hozzátartozója [a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. §-ának b) pontja] javára végzi,b) a tevékenység jogszabályi kötelezésen, jogerős bírósági határozaton, illetve hatósági kötelezésen alapul,c) a felek úgy állapodnak meg, hogy azt más jogviszony keretében végzik, így különösen polgári jogi jogviszonyban, társadalmi szervezet, közhasznú társaság, illetve egyház tagjaként, alapítvány, közalapítvány kezelő szervének tagjaként vagy egyházi személyként.

A START kártyáról a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. Törvény rendelkezik. A törvény meghatározza, hogy alkalmazása során mi minősül foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak. Ezek között nem szerepel a közérdekű önkéntes jogviszony.

1. § (1) E törvény hatálya kiterjed(2) E törvény alkalmazásában3. foglalkoztatásra irányuló jogviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszony, a hivatásos nevelő szülői jogviszony, a fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati viszonya;

 

A START kártya igényléséről a törvény 3. §-a rendelkezik az alábbiak szerint:

Pályakezdő fiatal foglalkoztatásának kedvezménye 

3. § (1) A munkaadót a pályakezdő fiatal foglalkoztatásának időtartamára a START-kártya érvényességi idején belül illeti meg a 4/A. §-ban meghatározott kedvezmény, függetlenül a foglalkoztatás időtartamától, határozatlan vagy határozott idejű jellegétől.(2) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti START-kártya kiváltására az jogosult, akia) a huszonötödik életévét, felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét még nem töltötte be,b) tanulmányait befejezte vagy tanulmányait megszakította,c) első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt.(3) A (2) bekezdés c) pontjában a foglalkoztatásra irányuló jogviszony első ízben történő létesítésének megítélése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a tanulói és a hallgatói jogviszony mellett fennálló, illetve az iskolai szünet időtartama alatt létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat, továbbá a tanulói és a hallgatói jogviszony megszűnése után alkalmi munkavállalói könyvvel létesített jogviszonyt.(4) START-kártya kiváltására egy alkalommal van lehetőség, ide nem értve a START-kártya elvesztése és megsemmisülése miatti új igénylését, valamint megrongálódása miatti cseréjét.(5) A pályakezdő fiatal foglalkoztatására tekintettel kedvezményt e törvény szerint érvényesítő munkáltató a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás időtartama alatt köteles a START-kártyát megőrizni, és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésekor a pályakezdő fiatal részére visszaszolgáltatni.

Összességében elmondható, hogy a közérdekű önkéntes tevékenység végzése nem akadályozza a START kártya kiváltását.